požádá ústně i písemně o pomoc, radu nebo instrukci a umí na podobné požadavky reagovat

JJK-DCJ-003-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Žák formuluje ústně i písemně žádost o pomoc, radu nebo instrukci ve věcech týkajících se osvojovaných témat. Současně umí na podobné žádosti reagovat.

Dovednost požádat o pomoc nebo instrukci a vhodně na podobné žádosti reagovat je důležitou komunikační dovedností. Umožňuje aktivní zapojení do situace, která vyžaduje spolupráci a sdílení informací k vyřešení určitého problému. Tento výstup koresponduje s očekávanými výstupy pro úroveň A2 podle SERRJ, zejména v části 3.3 Interaction), odpovídá soudobému stavu poznání a trendům vývoje světa a společnosti, akcentuje pohled na potřeby budoucnosti.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s vhodnými frázemi a slovní zásobou pro žádosti o pomoc, radu nebo instrukce
  • zapojuje se do aktivit, kde může praktikovat žádosti o pomoc či radu v různých situacích, jako jsou úkoly, hledání informací a konverzace s ostatními
  • zapojuje se do simulací a her, které umožní nácvik a praktické využití dovedností v různých typech interakcí
  • prostřednictvím hraní rolí v různých situacích (např. orientace v neznámém městě, řešení problémů) si žák osvojuje nové formy komunikace a řešení v běžných situacích

Očekávané výsledky učení