Matematická gramotnost

divider

Vymezení matematické gramotnosti 

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana. 

Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání 

V předškolním vzdělávání podporujeme u dětí rozvoj prostorového vnímaní a vnímání kvantity. Při řešení problémů děti využívají metodu pokus-omyl, experimentování a postřehování. Základním prostředkem pro získávání dovedností je spontánní hra, didaktická hra, manipulativní činnosti, situační učení, v geometrii pak modelování a konstruktivní hra. Při řešení logických úloh jsou u dětí rozvíjeny důležité myšlenkové operace (třídění, uspořádání, analýza, syntéza, analogie) a práce s podmínkami. Vedeme děti k objasňování postupů a řešení. Vhodným nástrojem je i práce s chybou. V předškolním vzdělávání využíváme „čtení“ obrázkového písma a didakticky laděných pohádek, hádanek, písniček a říkanek s matematickým obsahem. Dítě předškolního věku využívá symbolický jazyk (např. šipky) a rozpozná význam piktogramů, vhodných pro svou věkovou kategorii. Zdokonaluje se při používání pojmů, rozšiřuje si svou slovní zásobu adekvátně věku a situaci. Na své vývojové úrovni zobecňuje získané dílčí zkušenosti a znalosti, objevuje zákonitosti a zdůvodňuje (argumentuje), aktivně používá různé jednoduché matematické jazyky (záznamy).

Ukotvení matematické gramotnosti v RVP PV

Vzdělávací obsah uspořádaný do vzdělávacích oblastí nabízí potenciál k rozvoji matematické gramotnosti. V některých případech je rozvoj matematické gramotnosti nedílnou součástí očekávaných výsledků učení. Jindy směřují k vytváření a rozvoji matematické gramotnosti očekávané výsledky učení při zvolení vhodné vzdělávací strategie.