zhodnotí význam DNA pro jedince, výhody a rizika jejího pozměňování

CAP-PRI-003-ZV9-012
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Důkazy o učení pro postupný krok: Na konkrétních příkladech zhodnotí dopad zásahů člověka při pozměňování DNA

  • při diskuzi používá argumenty založené na faktech
  • srozumitelně vyjádří svůj názor v grafickém organizéru a podloží ho odpovídajícími argumenty založenými na faktech

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Žáci jsou rozděleni do 6 skupin - každou otázkou se zabývají 2 skupiny. Jedna z těchto skupin je PRO druhá PROTI. Výstupem diskuze má být doporučení pro komisi, která má rozhodnout o těchto otázkách: 

1.GMO a potraviny: Chceme zjednodušit pravidla pro využívání genetických modifikací při pěstování plodin a chování živočichů?

2. Genové terapie: Chceme umožnit léčbu pomocí genových terapií a hradit ji z veřejného pojištění?

3. Genetické modifikace lidských embryí: Chceme umožnit genetické modifikace lidských embryí?

Průběh lekce:

1. Motivace - vysvětlení situace, rozdělení do skupin, představení otázek, vylosování, která skupina se zabývá jakým tématem a jaký má k němu postoj

2. Příprava na diskuzi: Každá skupina dostane lístečky s informacemi vytaženými z různých relevantních zdrojů, které mohou použít k tvorbě argumentů. Mají čas připravit si argumentaci.

3. Diskuze: postupně podle otázek, u každé otázky má každý ze dvou týmů nejprve 2 minuty na úvodní řeč - představení argumentů

Poté následuje diskuze (dlouhá 5 - 10 min) metodou “Takže vy říkáte, ale my říkáme.”: 

Členové obou týmů stojí v řadách naproti sobě. Začne člen jednoho týmu a přednese argument, člen druhého týmu stojící naproti němu nejdřív zopakuje vlastními slovy argument protistrany (“Takže vy říkáte”) a pak uvede vlastní argument (“ale my říkáme”) - může reagovat na argument protistrany nebo argumentovat nezávisle na protistraně. Slovo opět dostane první tým (tentokrát další člen stojící vedle začínajícího) a opět musí nejdřív zopakovat argument protistrany a pak teprve uvést svůj. Takto diskuze pokračuje po dobu časového limitu.

Pokud protistrana zopakuje argument způsobem, se kterým nebude tým, který ho použil, spokojený (z důvodu, že ho zkreslí), má právo dotčený tým diskuzi zastavit a upřesnit to.

4. Hlasování: necháme žáky vystoupit z rolí a nechat je o otázkách hlasovat podle jejich názoru, který si na základě diskuze zformovali

5. Reflexe: necháme žáky vyplnit grafický organizér OREO, pomocí kterého vyjádří svůj názor na problematiku úprav genomu