využívá geografické myšlení a způsoby poznávání jevů a procesů k identifikaci příčin a důsledků časoprostorových změn míst a regionů

GEO-GEO-001-ZV9-003
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • S využitím rozhovoru s rodiči a prarodiči sestaví mapu cest do školy. Porovná je pomocí různých hledisek (délka, typy krajiny, bezpečnost, zajímavé prvky na cestě, použité dopravní prostředky) se svou cestou do školy. Vytvoří prezentaci doprovázenou fotografiemi.
  • Vytvoří mapu cesty to školy s vyznačením nebezpečných míst pro chodce a s návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti.
  • Vytvoří prezentaci (např. plakát, příběhovou mapu, mapu) okolí bydliště (města, čtvrti města) s vyznačením hřišť a sportovišť. Vyhodnotí jejich kvalitu a navrhne do vhodných míst nová hřiště a sportoviště.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

ICílem očekávaného výkonu je:

Žák na základě na základě dat získaných z veřejných databází identifikuje problematický stát z hlediska výroby elektrické energie a zároveň navrhne řešení, jakým způsobem může tento stát snižovat zastoupení výroby energie z neobnovitelných zdrojů.

 

Charakteristika, popis záměru autora: Jedná se o úlohu, která spojuje přírodní předpoklady regionů s jejich energetickou situací. Žák na základě charakteristiky polohy regionu (2, 3, 6) a zjišťování dat o jednotlivých státech (4) určí stát (státy), které mají vysoké zastoupení neobnovitelných zdrojů energie (problém, 5) a pokusí se navrhnout řešení (7).

 

 

Na základě dat z CIA Factbook (záložka Energy) do tabulky napiš, jaký podíl využívá daný stát energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Do prvního sloupce tabulky charakterizuj polohu daného státu ve vztahu k získávání energie.

StátPolohaPodíl obnovitelných zdrojůPodíl neobnovitelných zdrojů
RakouskoAlpský region, hornatý povrch, hodně řek8218
PolskoStřední Evropa, bohatá ložiska HU2080
ŘeckoJižní Evropa, Středomořský region5644

U státu, který má největší podíl výroby elektrické energie z neobnovitelných zdrojů, se pokus navrhnout, jakým způsobem by daný stát mohl tento podíl snížit a naopak využít více zdroje obnovitelné.

Polsko - výroba energie z řek (hydroenergetika), protože má průměrný hydropotenciál; větší zastoupení větrné energetiky na pobřeží Baltského moře