usnadní mezikulturní výměnu tím, že přivítá ostatní a vyjádří svůj zájem, vyzve je k účasti a vyjádření, zda rozumí

JJK-DCJ-004-ZV9-019
divider

Popis a zdůvodnění

Žák projevuje vstřícnost a zájem o komunikaci (slovy nebo jednoduchými větami, případně neverbálními výrazy), používá základní fráze jako pozdrav, přivítání, zeptá se, jak se ostatním daří a na podobné otázky sám reaguje. Zajímá se, zda se ostatní cítí v dané situaci komfortně a zda rozumí.

Jazykové vyučování by mělo rozvíjet dovednosti pro běžný život a schopnost vyjádřit pomoc a podporu sem patří. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERRJ pro starší žáky.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • osvojuje si základní zdvořilostní fráze
  • učí se vytvářet přátelskou atmosféru pomocí verbálních i neverbálních prostředků komunikace
  • osvojuje si způsoby, jak zjistit míru porozumění a vyjádřit zájem o druhé
  • seznamuje se s kulturou země osvojovaného jazyka, jejími základními koncepty a společenskými konvencemi
  • postupně si osvojuje modelové situace
  • vyjadřuje svůj názor a přijímá názor druhých, přičemž dodržuje společenské konvence
  • uvědomuje si kulturní rozdíly a význam dodržování společenských konvencí pro úspěšné zvládnutí komunikace
  • řeší jednoduché problémové situace s využitím prostředků verbální i neverbální komunikace

Očekávané výsledky učení