diskutuje o příčinách a důsledcích kolonialismu, imperialismu a dekolonizace a vytváří si vlastní stanovisko zohledňující pohled různých skupin a osob

CAS-DEJ-001-ZV9-009
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Žák: popíši základní znaky kolonialismu, imperialismu a dekolonizace ve vybraných tématech od starověku po 21. století. Porovnám a popíši vztahy mezi (ex)kolonizovanými a (ex)kolonizátory (ovládání, střety, ale i prolínání a míšení). Pracuji s různorodými zdroji, posuzuje jejich relevanci, hodnověrnost a účel. Vysvětlím příčiny fenoménu, jejich různou váhu, stejně jako dopady fenoménu z krátkodobého a dlouhodobého hlediska. Pomocí zdrojů diskutuji o kladech a záporech fenoménu v minulosti i současnosti. Na základě získaných znalostí a dovedností poznávám dědictví kolonialismu, jak v bývalých koloniích, tak v bývalých metropolích (např. reprodukce nerovností) a také zaujímám vlastní poučený postoj k fenoménu, který se vztahuje i k situaci v mém okolí, resp. v České republice.

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Postupné/dílčí kroky dosahování: 

  • prochází kognitivně méně náročnými rovinami (např. popíše rozsah britského impéria) až po náročnější myšlenkové operace (např. posoudí oprávněnost evropské kolonizace Afriky) 
  • pracuje se sety zdrojů, případně je dohledává sám (mapy, deníky, vzpomínky, obrazy, fotografie, dokumentární a hrané filmy apod.) 
  • v každém vybraném tématu identifikuje rozmanité dobové příčiny a důsledky včetně těch trvajících dodnes 
  • diskutuje o kladech a záporech kolonialismu, imperialismu a dekolonizace z pozice dobových i současných perspektiv; popíše a zdůvodní různé způsoby zobrazování druhého, rozpoznává projevy civilizační či rasové nadřazenosti v používaných zdrojích či ve svém okolí, argumentuje, k jakým účelům jsou používány; diskuse o kladech a záporech se soustředí např. na to, kdo, kdy, jak a proč vykládal kolonialismus a imperialismu jako pozitivum (např. šíření vyspělejší civilizace - “břímě bílého muže”) nebo negativum (rozvrat tradičních struktur) 

 

Textový popis:  

Lekce Břímě bílého muže 

  • Žáci pracují s karikaturou a básní a soustředí se na to, kdo, kdy, jak a proč vykládal kolonialismus a imperialismus jako pozitivum.  
  • práce s mapou kolonií v roce 1898 - které evropské země budují koloniální vlastnictví, kde se kolonie nacházejí, lze rozdělení kolonií geograficky charakterizovat (od severu na jih, od východu na západ), kdo naopak kolonie nevlastní a proč, kdo má kolonií nejméně 
  • Žáci čtou báseň, ideálně rozdělenou na vybrané části, s pomocí učitele vyvozují závěry - co znamenají jednotlivé části básně, snaží se části básně reformulovat tak, aby jí lépe rozuměli.
  • společná analýza karikatury a s pomocí učitele překlad jednotlivých slov a klíčových prvků - kameny, národnosti, koš, dvě hlavní postavy