hodnotí zamýšlené i nezamýšlené důsledky lidského jednání, které souvisejí s narušováním životního prostředí a klimatickými změnami v dějinách

CAS-DEJ-002-ZV9-018
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Žák: popíši konkrétní příklady narušování životního prostředí a čerpání zdrojů v kontextu České republiky i v kontextu globálním. Objasním vývoj vztahu člověka k přírodě v čase (zejména od počátku průmyslové revoluce po současnost), formuluji vlastní názory na narušování životního prostředí v historii i v současnosti. Uvědomuji si potenciální rizika směrem do budoucnosti. 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka 

Žáci postupují podle metodických pokynů již dostupných lekcí, které propojují klimatické vzdělávání s Dějepisem na stránce ucimeoklimatu.cz. Mohou zkoumat např. otázku Proč zanikla keltská civilizace? (autorka Andrea Vaníčková) nebo Jak mohli na Velikonočním ostrově zabránit katastrofě? (autor Jiří Karen). K dispozici mají pracovní listy se zdroji nezbytnými k posouzení otázek. 

 

Popis ověřování  

Schopnost rozlišovat, že lidské jednání má zamýšlené i nezamýšlené dopady, je klíčová pro porozumění tomu, proč v současné době prožívá lidstvo klimatickou nouzi. Na příkladech z minulosti lze tuto dovednost postupně rozvíjet. Vhodné je volit lekce, které mají pestré vzdělávací cíle (např. navrhnout řešení, která mohli realizovat lidé na Velikonočním ostrově). Vyučující na základě absolvování lekcí dodatečně ověřuje, zda žáci dokážou rozlišit, jak lidské jednání přispělo ke krizi nebo kolapsu zmíněných civilizací, a identifikovat, co si lidé představovali, že se stane (např. vykácením lesů získají zemědělskou půdu), a co se reálně odehrálo.