vysvětlí tvorbu cen v tržním hospodářství z pohledu kupujícího a prodávajícího

CAS-VKO-003-ZV9-014
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • na příkladech vysvětlí, proč se liší ceny stejných produktů/služeb a co ovlivňuje změny cen v čase 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka

Učitel tě rozdělí do jedné ze skupin (prodávající, kupující), v rámci které budeš v této aktivitě pracovat. Dostaneš také seznam produktů, kterými se budeš v průběhu aktivity zabývat a diskutovat o nich.  

  1. Diskutuj se spolužáky ve skupině o cenách produktů, které ti učitel zadal (např. sluneční brýle, pizza, kolečkové brusle, ručně pletený svetr atd.)  
  • nejprve si každý sám pro sebe (do sešitu) stanovte cenu, za kterou byste daný produkt prodali/ koupili a diskutujte o tom – proč jste takovou cenu stanovili, proč se cena stejného produktu liší u “každého” z vás? 
  • společně se pak pokuste přijít na to, které faktory mohou cenu každého produktu ovlivňovat (ať už budeš v roli prodávajícího nebo kupujícího, budou se tyto faktory lišit?)  
  • v rámci vaší skupinky se také pokuste shodnout na ideální ceně každého produktu, stanovte si také cenové rozmezí (maximální/ minimální cenu), v rámci kterého byste byli jako skupina produkt ochotni koupit, resp. prodat (shodli jste se? co přitom bylo rozhodující?) 
  • vše zapisujte do pracovního listu, který jste obdrželi (buďte co nejkonkrétnější)  

2. Nyní hovořte s druhou skupinou, jejíž úloha byla opačná, a seznamte je s vašimi zjištěními, vyslechněte si i jejich poznatky (liší se nějak, proč?) 

3. Spolu s učitelem reflektujte, jak se ceny produktů a faktory liší v závislosti na tom, zda chcete produkt koupit nebo prodat 

  • Co všechno výslednou cenu ovlivňuje?  
  • Jak to, že se cena stejného produktu, u každého z vás liší? 
  • Jak to, že se cena produktu mění v čase, co to může ovlivňovat? 
  • Změní se vaše ochota nakoupit/ prodat produkt, změní-li učitel podmínky (např. vám nabídne stejný produkt za nižší cenu, s lepším vybavením atd.)? ... 

Popis ověřování

Představená aktivita je založená na metodě skupinového brainstormingu a vzájemné spolupráce. Žáci se snaží s minimem informací přijít na hlavní faktory, které ovlivňují cenu produktu z pohledu prodávajícího a kupujícího. V diskusi dochází k uvědomění si odlišných zájmů prodávajícího a kupujícího na trhu, od nichž se odvíjí samotná cena výrobku. Velmi důležitá je v aktivitě reflexe, při níž učitel zjišťuje, jak žáci o cenách produktů přemýšlí a zda byl výsledek učení naplněn. 

Jedním z kritérií je aktivní zapojení žáka do diskuse, při které si učitel ověří schopnost žáka přemýšlet a vysvětlit, co vše může tvorbu ceny ovlivňovat a jaké jsou zájmy kupujícího/ prodávajícího na trhu.  

Žáci předkládají zpracovaný pracovní list, ze kterého je přímo patrné, jak se faktory ovlivňující cenu liší v závislosti na typu produktu. Důležitá je tak různorodost předložených produktů, o kterých žáci hovoří. Díky zpracování pracovního listu mohou žáci vnímat (i vizuálně) rozdíly v cenách jednotlivých produktů, lépe si tyto faktory zapamatovat a v případě rozhodování o koupi daného produktu v praxi snadněji tyto poznatky aplikovat (například zohlední přidanou hodnotu ruční práce).  

V reflexi si učitel od žáků vyslechne argumenty o tom, proč se liší ceny stejného produktu v rámci třídy (ať už z pohledu prodávajícího nebo kupujícího). 

Díky aktivitě jsou žáci schopni porozumět principům tvorby ceny, uvědomují si odlišné zájmy prodávajícího a kupujícího na trhu. 

Metodický komentář

Žáky učitel rozdělí do dvou skupin (prodávající, kupující) a představí jim seznam konkrétních produktů (např. dort, pletený svetr, keramický hrnek, hamburger, koloběžku…). Úkolem žáků je ve skupinách diskutovat o ceně produktů z pohledu prodávajícího/kupujícího a pokusit se ve své skupině přijít na faktory, které výslednou cenu ovlivňují. Nejprve si však žáci stanovují cenu produktu sami za sebe a ve skupinkách pak diskutují o tom, proč tomu tak je. 

Na základě vydiskutovaných informací se pokusí ve skupině shodnout na ideální ceně produktu (z pohledu prodávajícího/ kupujícího) a stanovit si rozmezí, v němž jsou ochotni daný produkt koupit/prodat.  

V průběhu aktivity může učitel podmínky upravovat, např. přidá konkurenční produkt, tím rozšíří nabídku a pravděpodobně tak změní chování žáků (jakožto spotřebitelů) - v takovém případě žáci argumentují, zda a proč se cena produktu změní. Učitel může také uměle stanovovat různé ceny produktů, jejich kvalitu a falší faktory, které cenu produktu mohou měnit.