vyjádří svůj prožitek ze sledování filmového díla a popíše jeho význam pro sebe sama na základě přímé zkušenosti

UAK-VFV-002-ZV5-004
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • zapojí se do řízené diskuse, která se vztahuje k filmové projekci
  • v rámci diskuze verbálně vyjádří, své pocity z filmu
  • svůj postoj podpoří jednoduchými argumenty proč by (ne)chtěl tento zážitek opakovat, proč by ho (ne)doporučil jiným

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Živé obrazy

  • Žáci se ve skupinách dohodnou, jaké tři okamžiky představení, filmu vnímají jako nejdůležitější. 
  • Ty potom ostatním předvedou formou živého obrazu. 
  • Diváci se snaží odhadnout, o jaký okamžik se jedná a proč ho skupina vybrala. Následně se vyjádří sami tvůrci. 
  • Třída společně vyhodnotí, zda skupiny zvolily shodné klíčové scény, a hledá důvody, proč tomu tak bylo. 

 

Zásadní okamžik

  • V rámci diskuze po zhlédnutém představen se žák zapojí do společného převyprávění příběhu, označí části představení, které ho výrazně zaujaly, případně označí místa, kde mu byl příběh nejasný. Vnímá, zda se jeho pohled shoduje s názorem spolužáků, společně s ostatními hledá důvody rozdílného vnímání představení. 
  • Hledá témata a myšlenky, které mu představení sdělovalo a na závěr formuluje, co významného jemu osobně toto představení a diskuse po něm daly. 
  • Pedagog vede žáky k poznání, že umělecké dílo má otevřenou interpretační strukturu a cílem tudíž není najít jeden objektivní názor na přestavení.