reaguje na pokyny a podle potřeby se dotazuje, aby splnil úkol

JJK-CJA-003-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se účastní jednoduché ústní interakce (dialogu), ve které je převážně příjemcem informací (instrukcí, rad), které plní nebo hodlá plnit. V případě neporozumění reaguje dotazem, potřebu detailnějšího nebo přesnějšího vysvětlení rovněž řeší vhodnou otázkou.

Schopnost vyjádřit svůj názor patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • prakticky využívá své dosavadní zkušenosti v krátkých rozhovorech a vytváření otázek 
  • zapojuje se do simulací a her, které umožňují praktické využití dosavadních dovedností 
  • osvojuje si nové formy komunikace v různých typech interakcí v různých situacích (např. orientace v neznámém městě, řešení problémů)
  • aktivně se zapojuje do aktivit, které vyžadují interakci a dotazy
  • postupně přechází od simulací a rolí k praktickému použití nabytých dovedností v běžných situacích mimo učebnu (např. účast na projektech, mobilitách)

Očekávané výsledky učení