využívá svůj repertoár v různých jazycích, aby vysvětlil problém, požádal o pomoc nebo vysvětlení

JJK-CJA-004-ZV9-017
divider

Popis a zdůvodnění

Žák dokáže z již osvojených jazykových prostředků zvolit nejvhodnější s ohledem na řešení konkrétní komunikační situace (žádost, prosba aj.).

Žák předá hlavní myšlenku a/nebo klíčové informace psaného textu osobě, která neměla možnost text číst nebo mu nerozuměla či pro sdílení k další práci.

Každý žák se může dostat do situace, v níž bude potřebovat vyjádřit některou ze základních intencí. Jedná se o jednoduché fráze, které mají většinou formální a ustálenou podobu. Schopnost použití základních zdvořilostních frází v různých cizích jazycích usnadní žákům dorozumění se v různých zemích. Projev byť jen elementární znalosti jazyka komunikačního partnera může významně usnadnit další komunikaci, která může probíhat v jiném jazyce (mluvčí ovšem již prokázal vstřícnost a respekt).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznamuje se s konkrétními jazykovými prostředky (fráze pro pozvání, návrh, omluvu, žádost, poděkování, názor…)
  • nacvičuje si použití uvedené fráze (pravopis při psané podobě, výslovnost při mluvené podobě)

Očekávané výsledky učení