vyjádří ústně i písemně názor, zeptá se na názor jiné osoby, reaguje na cizí názory

JJK-CJA-003-ZV9-016
divider

Popis a zdůvodnění

Žák používá základní fráze pro vyjádření svého vlastního názoru, ne/souhlasí s názory ostatních, zeptá se na názor, podpoří názory druhých, jednoduše argumentuje, to vše zdvořile a s respektem k názorům ostatních.

Výstup zajišťuje schopnost efektivní komunikace v reálných a praktických situacích a koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ, část 3.3 Interaction.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • aktivně naslouchá nebo čte a následně reaguje na sdělený obsah
  • vyjadřuje své názory na zajímavá témata, která se týkají jeho zájmů a budoucnosti
  • klade otázky a reaguje na otázky od učitele a spolužáků
  • uvažuje o různých aspektech daného tématu a vyjádří argumenty pro své důvody a postoje
  • diskutuje se spolužáky, vyjádří svůj názor na jejich sdělení 
  • respektuje názory ostatních a vhodně na ně reaguje (např. souhlasí nebo nesouhlasí)

Očekávané výsledky učení