mluví v jednoduchých větách o osvojovaných tématech

JJK-DCJ-002-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Žák hovoří o známém tématu za použití jednoduchých vět.

Vyjádření vlastního postoje k různým tématům je pro danou věkovou skupinu důležité, diskuse pomáhá žákům tříbit si vlastní názory a formulovat myšlenky. Rozvoj těchto komunikačních dovedností mj. přispívá k motivaci v jazykovém vyučování a rozvoji plynulosti a přesnosti v cílovém jazyce.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • používá jednotlivá slova, slovní spojení a ustálené fráze
  • vyjadřuje se ve větách
  • skládá věty do smysluplných celků, např. o sobě a svých zálibách, rodině, škole, kamarádech, domácích mazlíčcích a dalších osvojovaných tématech
  • popíše souvisle známý jev z okruhu osvojených témat (např. obrázek, člověka, místo)

Očekávané výsledky učení