rozumí jednoduchým krátkým psaným textům s vizuální oporou

JJK-CJA-001-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Žák prokáže porozumění různým typům textů, které odpovídají osvojovaným tématům a pro něž má k dispozici vizuální oporu. Žák je schopný identifikovat hlavní myšlenky, klíčové informace a základní pojmy v textu a porozumět jejich významu. Texty jsou krátké a jednoduché se známou slovní zásobou. 

Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERRJ pro žáky mladšího školního věku, část Reception Activities / Written Reception.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • čte jednotlivá slova a krátké věty, které má ústně osvojené a jimž rozumí
  • čte krátké texty (rozhovor, popis, příběh, korespondence)
  • odhaduje význam slov z kontextu
  • vyhledá požadovanou informaci v textu
  • posoudí, zda je informace vztahující se k textu pravdivá
  • odpoví na otázku související s textem

Očekávané výsledky učení