vysvětlí, že Země je součástí Sluneční soustavy

CJS-CJS-004-ZV5-022
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem je konceptuálně zakotvit Zemi jako součást Sluneční soustavy. Současně by si žák měl být vědomý toho, že Země obíhá okolo Slunce a lze vysledovat vybrané důsledky tohoto faktu.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • jmenuje planety Sluneční soustavy a stručně diskutuje možnosti života na nich (např. přítomnost dýchatelného vzduchu, teplota)
  • modeluje a porovná velikost Slunce, Země a Měsíce
  • prakticky demonstruje rotaci Země okolo své osy, popíše souvislost rotace se střídáním dne a noci
  • prakticky demonstruje pohyb Země okolo Slunce, popíše souvislost pohybu s délkou roku
  • prakticky demonstruje pohyb Měsíce okolo Země a vyvodí souvislost s fázemi Měsíce

Očekávané výsledky učení