orientuje se v rovině a v prostoru

MJA-MAT-003-ZV5-007
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • orientuje se v rovině (řádek, sloupec, vpravo, vlevo), například s využitím čtvercové mříže 
  • popíše vzájemnou polohu dvou či více objektů v rovině (bodů, úseček, přímek) 
  • orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu), například při práci s modely krychlí a dalších těles 
  • popíše vzájemnou polohu dvou či více objektů v prostoru (bodů, úseček/přímek, rovin, například pomocí hran a stěn krychle)

Očekávané výsledky učení