rozpozná, vyjádří, doplní a tvoří pravidelnosti a číselné řady

MJA-MAT-005-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vytvoří vzor podle daného pravidla nebo porovná vzor podle daného pravidla  
  • rozpozná a rozšíří nelineární vzory, včetně mocninných, s podporou i bez podpory vizuálních reprezentací vzoru 

Očekávané výsledky učení