rozpozná, zdůvodní, doplní a tvoří pravidelnosti a číselné řady

MJA-MAT-005-ZV5-012
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná pravidelnosti (vizuální tvarové nebo barevné, akustické, kinestetické…) 
  • zdůvodní nalezené pravidelnosti a pokračuje v nich 
  • rozpozná a doplní chybějící prvek řady 
  • tvoří pravidelnosti a číselné řady

Očekávané výsledky učení