modeluje a rozpozná geometrické útvary

MJA-MAT-003-ZV5-006
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná, modeluje a pojmenuje dvojrozměrné útvary (mnohoúhelníky, kruh) a tělesa (krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule) 
  • rozpozná a popíše vlastnosti dvojrozměrných útvarů a těles 
  • využívá vlastnosti útvarů k řešení problémů a konstrukcím   
  • přiřadí těleso a jeho síť a vytvoří síť krychle a kvádru 
  • rozpozná shodné dvojrozměrné útvary a tělesa (v otočení, v posunutí, v osové souměrnosti a v rovinové souměrnosti) 
  • rozpozná osově souměrné dvojrozměrné útvary a určí jejich osu souměrnosti 
  • rozpozná a popíše podobné dvojrozměrné útvary 
  • vytvoří nové dvojrozměrné útvary složením dvou či více útvarů nebo rozložením daného útvaru  

Očekávané výsledky učení