experimentuje, eviduje a popisuje náhodné jevy

MJA-MAT-004-ZV5-010
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná náhodné, jisté a nemožné jevy 
  • experimentuje a náhodné jevy eviduje pro určení pravděpodobnosti daného jevu 
  • odhaduje pravděpodobnost jevu různými způsoby pro rozhodování v dané situaci 

Očekávané výsledky učení