modeluje kladná desetinná čísla pomocí reálných situací

MJA-MAT-001-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • modeluje a čte desetinné číslo se dvěma desetinnými místy reálnou situací (účtenka v obchodě, délka, popř. výška…)  
  • vyznačí desetinné číslo na číselné ose 
  • převádí některé jednoduché zlomky (polovina, čtvrtina, tři čtvrtiny, pětina, desetina, setina…) na desetinná čísla a obráceně a vyznačí je na číselné ose  
  • porovná dvě desetinná čísla se dvěma desetinnými místy 
  • zaokrouhlí desetinné číslo na přirozené číslo (případně nulu) 
  • používá desetinná čísla při převádění jednotek míry  
  • sčítá a odčítá desetinná čísla 
  • řeší jednoduché slovní úlohy s desetinnými čísly 

Očekávané výsledky učení